Znalecký posudek – první krok k vítězství na soudě

A s účinností nového zákona o znalcích a tlumočnících (od 1.1.2021)  nebyl § 127a o.s.ř., zrušen, ale jenom změněn. Znění § 127a o.s.ř. (účinné od 1. 1. 2020): „Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se    s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“ Jde o úpravu, jež za určitých okolností umožňuje, aby na znalecký posudek vyhotovený „bez účasti soudu“ z iniciativy některého z účastníků řízení (nebo budoucích účastníků) bylo v tomto řízení pohlíženo jako na posudek vyžádaný soudem. Základním východiskem by měla být zákonná povinnost znalce podávat nestranné, objektivní znalecké posudky, bez ohledu na osobu zadavatele, spojená s dohledem státu a stíháním těch znalců, kteří tak nečiní.

Pokud máte vypracován znalecký posudek před podáním žaloby, zjistili jste z něj, že máte pravdu v tom co tvrdíte, Váš advokát získal skutkové zjištění věci (sporu), které je třeba zohlednit zejména při tvorbě procesní strategie a máte mnohem větší pravděpodobnost, že soud rozhodne ve Váš prospěch.

Takže mít znalecký posudek, je prvním krokem k tomu, vědět jak na tom jste a jeho získání Vám vždy celkově ušetří peníze, čas a další hodnoty potřebné pro Vaše zdraví a pokojný život.