Reference

Chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat panu Ing. Štefanu Mikuláškovi za precizní vypracování znaleckého posudku. Jelikož se jednalo o nestandardní a velmi náročný znalecký posudek o průběhu vlastnické hranice dle mezního práva, pan Ing. Mikulášek byl velmi vstřícný, ochoten odpovědět na mé otázky a vždy dokázal poradit. Pro pana znalce nebyl žádný problém přicestovat i na větší vzdálenost, vše si ověřit na katastrálním úřadě s následným přeměřením pozemku. Skutečně se o problém vždy zajímá a snaží se napravit vzniklé chyby. Jeho důslednou a poctivou práci tímto hodně oceňuji. Ještě jednou moc děkuji. Jednoznačně pana Ing. Mikuláška doporučuji. S pozdravem manželé Dohnalovi, srpen 2020

Ráda bych poděkovala panu Ing. Štefanu Mikuláškovi za jeho profesionální přístup v mém případě. Precizně vypracovaný znalecký posudek s návrhy reálného rozdělení podílového spoluvlastnictví hovoří  o jeho vynikajících schopnostech. Ráda bych vyzdvihla jeho nestrannost, nadstandardní zájem o danou situaci, srozumitelné konzultace, a naprosto výjimečný přístup ke klientovi a k celému případu jako takovém. Vážím si tohoto jednání a tímto panu Mikuláškovi moc děkuji.  Langa, Hlučínsko 2019

Dobrý den Vážený pane znalče.
Prosím za prominutí, že se ozývám v pátek odpoledne, ale zpráva kterou Vám chci sdělit je omluvitelná. Dneska ráno mi Krajský úřad přiznal vlastnictví  k pozemku, tak jak jej zpracoval pan ing. V. ve svém geometrickém plánu, dle Vašeho znaleckého posudku. Pan JUDr. B. nyní zpracovává podklady pro zápis vlastnictví souhlasným prohlášením. Ještě jednou Vám i panu ing. V. velice děkuji za skvělý soudně znalecký posudek a geometrický plán. Můžu jít příkladem, že člověk se nesmí dát a musí se rvát a vydržet obzvláště pak, když je v právu. Velice Vám děkuji oběma, přeji hezké dny, hodně zdraví a velmi spokojenou klientelu.  S pozdravem Orlíková, Beskydy 2019

Na základě nařčení vlastníků sousedního pozemku jsme byli nuceni nechat zpracovat skutkové zjištění oprávněnosti naší stavby vůči jejich pozemku. Ukázalo se, že soused neměl pravdu. Skutkové zjištění oprávněnosti stavby, které vyžadoval místní stavební úřad, nám vypracoval ing. Mikulášek, kterému bychom tímto  chtěli poděkovat za profesionální přístup a precizně odvedenou práci.  Riemlovi, Opavsko květen 2019

Děkuji za kvalitní vypracování variant (návrhů) nezbytné cesty pro rozhodnutí soudu. Nováčková, Ostravsko 2018

Pana Ing. Mikuláška znám, po pracovní stránce, více než dva roky. Obrátil jsem se na něho, jako na znalce pro zjištění právního průběhu vlastnické hranice, a to jen na základě odkazu na internetu. Potřeboval jsem skutečně nezávisle a odborně posoudit situaci ohledně hranic pozemku. Jeho jsem zvolil z důvodu velké vzdálenosti od mého bydliště, aby byla zaručena nestrannost. Jak jsem zjistil, jedná se o člověka nejen znalého ve vlastním oboru tedy v zeměměřičství a toho, co s tím souvisí, ale i v právních aspektech. Je velmi vstřícný a neřeší případy jen tzv. pro peníze, ale skutečně se o věc zajímá a snaží se  napravit vzniklé chyby. Je ochoten i později poradit a vždy je velmi vstřícný. Jeho důslednou  a poctivou prací odhalí i mnohé nepravosti, které se bohužel v našem systému dosti často objevují. Tímto mu chci poděkovat za jeho práci.    Ing. Zdeněk Brožovič Hodonín, říjen 2018

Děkujeme za poskytnuté konzultace týkající se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Vaše informace a rady nám velmi pomohly pro ujasnění si problematiky především v oblasti pozemkového práva. Děkujeme za Váš profesionální přístup, rychlé jednání a ochotu řešit „cizí“ problém. Klienti z Prahy, květen 2018 Osobní jednání se znalcem, jeho odbornost, profesionalita a rady které jsme od něho obdrželi, včetně vypracovaného znaleckého posudku byly velice přínosné pro další navazující soudní řízení. Z naší strany lze jednoznačně jeho kvality, odbornost a profesionalitu doporučit dalším klientům. Manželé Orlíkovi, Studénka nad Odrou, listopad 2017

V roce 2004 jsme si dali vytyčit hranice svého pozemku geodetem, kterého nám poslal Pozemkový úřad v Břeclavi. V roku 2016 po digitalizaci jsme zjistili, že hranice pozemku byly posunuty téměř o 7m. Ing. Mikulášek nás informoval o různých možnostech postupů řešení a jejich dopadů do naší reálné držby. Od námitkového řízení, opravy chyby, uplatnění škody po geodetovi až po podání žaloby na soudě. Jeho informace nám velmi pomohly při našem rozhodování, ušetřili čas a zbytečně vynaložené finance, proto všem doporučuji použít jeho dlouholeté, specifické znalostí a zkušeností. Vinterlíková, Břeclavsko, říjen 2017

Stavební úřad Magistrátu města, mě požádal o vyjádření – expertní součinnost – ustanovení. § 174 odst. 1 stavebního zákona „V souvislosti s územním a stavebním řízením, s posuzováním způsobilosti stavby k užívání, se změnami v užívání stavby, s odstraňováním stavby (oplocení mezi pozemky) s dohledem a uplatňováním svých zvláštních pravomocí může stavební úřad zabezpečit součinnost autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného pracoviště.“ Magistrát města OVA, říjen 2017

Ve sporném řízení vedeném u zdejšího soudu se vyskytla potřeba určit nezbytnou cestu ve smyslu ustanovení § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Proto Vás zdvořile žádám o sdělení, zda by bylo možné být z Vaší strany v tomto řízení nápomocen ve smyslu platných předpisů upravujících zeměměřictví a katastr nemovitostí, resp. jaké jsou (v tomto případě) možnosti znalce při direktivním určení nezbytné cesty podle nastíněné právní úpravy.) …, (požadavek soudu). Znalec vypracoval grafické návrhy možných variant umístění a vedení nezbytné cesty k budově s podmínkou, aby náklady na realizaci návrhů nezbytné cesty pro vlastníka budovy byly nejmenší a zřízená cesta co nejméně zasahovala do pozemků, přes které by měla procházet. Znalec po pravomocném rozhodnutí soudu o vybrané konkrétní variantě, vypracoval na tuto variantu geometrický plán. Okresní soud OVA, červen 2017

Stavební úřad přerušil řízení o povolení výjimky z odstupové zákonné vzdálenosti nové stavby od hranice pozemku (což jde v podstatě o „přestavek“). Znalec ve znaleckém posudku kvantifikoval přesah do 2-metrového zákonného pásma co bylo 9% z délky nové stavby a 4% celkové zastavené plochy nové stavby – což je možné brát za malou část ve smyslu §1087 občanského zákoníku. Klient z Prahy

Nechávali jsme si vypracovat znalecký posudek v rámci sousedského sporu o průběhu vlastnické hranice se sousedy. Byl nám předložen maximálně obsáhlý, věcný a graficky přehledný znalecký posudek. Je srozumitelný pro běžného člověka. Ing. Mikulášek shromáždil velké množství údajů z Katastrálního úřadu, přes data z archívu, dále pak zohlednil vlastní fyzické měření atd., tak aby výsledný dokument byl vypovídajícím svědectvím o správné poloze vlastnické hranice.
Velmi oceňuji jeho odbornost, jasné podmínky při jednání o ceně za službu, profesionalitu, zkušenosti a dlouholetou znalost problematiky hraničních sporů.
Tedy JEDNOZNAČNĚ doporučuji. Tomáš Břežný, srpen 2016

Touto cestou Vám děkujeme za Vámi odvedenou práci.
Za to, že komunikujete s klientem, rychlé jednání, umíte vše vysvětlit a podat na profesionální úrovni.
Ještě jednou děkujeme za odvedenou práci a vyhotovený znalecký posudek.
S pozdravem manželé Šímovi, březen 2016

Vážím si pana Ing.Mikuláška, pro jeho odborné a praktické znalosti v jeho specifickém oboru. Při řešení problému se dokáže do situace ponořit naplno,
zajistit si a nastudovat veškeré podklady, které lze k dané problematice opatřit. Jsem spokojena s jeho výkonem znalecké činnosti a rychlým jednáním.
Ze svého hlediska můžu jeho služby jenom doporučit. Klientka ze SLEZSKA, leden 2016

Chtěl bych Vám touto cestou srdečně poděkovat za Vámi odvedenou profesionální práci znalce pro obor geodezie a kartografie.
Závažnost vztahových problémů a narušené sousedské vztahy mi až byť s menším odstupem času ukázaly na to, jak je důležité se včas obrátit na osudového odborníka.
Apeluji na všechny, kteří se rozhodnou a požádají Vás o Vaše služby, ať jsou vnímaví a pozorně Vás poslouchají. Přesto, že i když toho často moc neřeknete, ptáte se k věci, tak máte dar člověka uklidnit, aby se zabýval podstatou věci.
Třebaže je člověk v zaslepenosti dlouhodobě trvajících problémů a snaží se je zvládat s relativním klidem, až ve Vaší společnosti si uvědomí, co je klidné vystupování a rozvaha.
Osobně jsem přesvědčen, že jsem se po dlouhé době konečně setkal s pravým odborníkem na svém místě a nebojím se říct, že v dnešní hektické materiální době s jedním z mála „rovných“ lidí, pro které jejich práce vlastně povoláním i koníčkem.
Co se týče Vaší faktické práce, tak to moc nerozebírám, protože každá jednotlivá zakázka je jedinečná včetně lidí kolem, ale každý by si měl řádně uvědomit,
co od znaleckého posudku očekává a zhodnotit všechny okolnosti.
Ještě jednou Vám děkuji za odvedenou práci a vyhotovený znalecký posudek.
S pozdravem Julius Böhm, červenec 2015

Pan Inženýr Mikulášek je odborník ve svém specifickém oboru, má mnoho zkušeností, smysl pro detail,
a svoji práci dělá s nasazením a pečlivě.
Komunikuje s klientem a pokládá správné dotazy.
Spolupráce probíhala na profesionální úrovni.
Rád doporučím jeho služby dalším klientům.
právně vzdělaný klient z Jižní Moravy, červen 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *