ZNALEC

PROČ potřebujete soudního znalce v oboru geodézie (katastru nemovitostí)?

nebo zeměměřič měří a právník má právní názory… a soudní znalec?

SOUD zná právo (iura novit curia), ADVOKÁT dělá výklad práva a „hájí“ právo jedné strany ve sporu a SOUDNÍ ZNALEC musí přesně dodržovat právní předpisy (viz slib znalce níže) a zjistit  skutkové zjištění stavů (právního, katastrálního, faktického,…) např. o průběhu vlastnické hranice.

PROČ já pro VÁS?

Potřebujete další důvody PROČ mě oslovit?  tak proto: PIŠTE nebo VOLEJTE viz: kontaktní formulář

Získáte podstatné informace pro VAŠE pravé řešení.

KDO Vám pomůže:

KDO je soudní znalec

Znaleckou činnost upravuje zákon č. 36/1967 Sb. a vyhláška č. 37/1967 Sb., ve znění novely č. 432/2002 Sb. a dále vyhláška č. 322/2006 Sb. Znalce jmenuje pro jednotlivé obory (jazyky) ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen. Jmenovat znalcem lze toho, kdo: je občanem ČR, má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, osobní vlastnosti a se jmenováním souhlasí. Znalec je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej jmenoval.

SLIB ZNALCE zní: „Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnosti budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějících řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.

Znalecká činnost je v ČR organizovaná a vedená za účelem zjišťování skutečného stavu věcí, které jsou předmětem řízení před státními orgány. V požadavcích státních orgánů na zjišťování skutečného stavu věcí je obsažena ústavní zásada objektivní pravdy jako předpoklad každého kvalitního a spravedlivého rozhodnutí. Znalecká činnost je nejčastější vyžadována soudy a to jak při rozhodování o trestních činech, tak i civilně-občanských sporech. Úplné a objektivní zjišťování skutečného stavu věcí před soudy se váže na dokazování, které je hlavní složkou řešení každé právní věci.

Pro dokazování a jeho hodnocení mají soudy procesní předpisy.

Znalecký posudek jako výsledek znalecké činnosti je soudy hodnocený jako jeden z důkazných prostředků, kterého význam v řízení záleží od jeho věrohodnosti a přesvědčivosti. Soudní znalec může posuzovat respektive by měl posuzovat pouze skutečnosti znalecké, nikoli však otázky právní.

 Znalec v oboru geodézie a kartografie dělá skutkové zjištění stavu, ne právní.

Zjištění skutkového stavu, jako základního předpokladu pro přijetí rozhodnutí soudu, probíhá ve sporném civilním soudním řízení podle zásady projednací, tj. odpovědnost za jeho zjištění mají sporné strany. Za tím účelem jsou povinny účastníci řízení uvést všechny rozhodné skutečnosti, které se týkají projednávané věci, a rovněž navrhnout důkazy, resp. označit důkazní prostředky, jejichž prostřednictvím lze ověřit pravdivost jejich tvrzení. V nesporném řízení nese tuto odpovědnost soud ve smyslu uplatnění zásady vyšetřovací. Soud je tedy povinen, za součinnosti účastníků, zjistit nejen skutečnosti, potřebné pro rozhodnutí ve věci, ale také ohledně nich provést dokazování. Důkazní řízení, které probíhá v rámci civilního soudního řízení, patří k jeho nejdůležitějším součástem.

Roste počet řízení, v nichž je nezbytné využití znalecké činnosti. Je třeba si uvědomit, že kvalitní a včasné vypracování znaleckého posudku může mít vliv na délku i výsledek soudních řízení.

V současnosti soudy požadují od soudního znalce v oboru geodézie a kartografie skutkové zjištění stavu nejčastěji související s určením vlastnických hranic pozemků a oprávněnost stavby.

 KDO je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr (ÚOZI)

Rozsah úředního oprávnění dle zákona § 13 č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví…

(1)  Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu,

dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby o dohledu na dodržování její prostorové polohy geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.

(2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků uvedených v odstavci

Úřední oprávnění uděluje ČÚZK a Ministerstvo obrany a vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední oprávnění. Seznamy jsou veřejně přístupné. Seznam vedený ČÚZK je k nahlédnutí na Katastrálních úřadech.

KDO je zodpovědný geodet

5 komentářů: “ZNALEC”

 1. jwjshgsgshjs napsal:

  jwjshgsgshjs

  jwjshgsgshjs

 2. tadalafil napsal:

  tadalafil

  tadalafil

 3. cialis generic napsal:

  cialis generic

  cialis generic

 4. buy cialis napsal:

  buy cialis

  buy cialis

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *