Proč NEJDŘÍVE za soudním znalcem?

abyste získali jistotu, že máte „pravdu“. Váš názor na průběh hranice podpoří
soudní znalec na základě svého skutkového zjištění a Váš advokát může správně právně posoudit  Vás spor a navrhnout žalobní návrh v podání Vaší žaloby na soudě.

Pro skutkový průběh vlastnické hranice znalec zjistí (zaměřením, výpočtem, lustrováním, bádáním podstatných informací a znalostí všech druhů existujících pozemkových evidencí v daném katastrálním území použitých v souvislosti
s aktuálními i historickými právními předpisy):

  1. všechny podstatné informace o Předmětných pozemcích ze současného katastrálního operátu,
  2. skutečnou polohu, tvar a rozměry Předmětných pozemků a rozhrady (plotu)
  3. podstatné geodetické informace o nich v minulých pozemkových evidencích

Ve znaleckém posudku musí být prezentovány  všechny tři stavy pozemku: skutečný (současný) v terénu, evidovaný – v KN a nabývací rozsah pozemku – zjištěné soudním znalcem. Nabývací rozsah pozemku představuje jeho původní geometrické určení, které je závazným údajem katastru nemovitostí (KN).

Žádný Katastrální úřad ( dále jenom KÚ), Zeměměřický katastrální inspektorát (ZKI), advokát (právník), zeměměřič (ÚOZI) ani soudní znalec Vám nemůže změnit nabývací   rozsah Vašeho pozemku,  to může jenom SOUD. Často si vlastníci myslí, že opravou chyby v KN toho dosáhnout lze a ztratí třeba i jeden rok dopisováním si z KÚ. Advokát, vybraný bez znalosti skutkového zjištění průběhu vlastnické hranice (dále VH) – zda-li jste v právu ve Vašem názoru či v tom, co tvrdíte (máte objektivní pravdu) za Vás podá žalobní návrh, který není velmi často bez kvalitního znaleckého posudku od (nepodjatého) znalce právně správně kvalifikován.  Proto musíte mít v první řadě vypracovaný znalecký posudek (dále jenom ZP), abyste měli jistotu, že máte objektivní pravdu o správném skutkovém průběhu vlastnické hranice. Vyhotovení  kvalitního ZP vyžaduje cca 50 hodin.

Pokud Vám stav zjištěný ve ZP soud potvrdí svým rozhodnutím, až potom na jeho základě bude následně vyhotoven potvrzený geometrický plán. Tyto dokumenty Vám musí Katastrální úřad zapsat do katastrálního operátu. A v něm evidovaný stav bude totožný Vámi požadovaným a ten po vytýčení do terénu i stavem skutečným.

VŽDY by mělo právnímu posouzení věci – předmětu sporu – předcházet zjištění o skutkovém průběhu vlastnické hranice soudním znalcem  v oboru geodézie (katastru)“, doporučuje to i Ústavní soud ČR. Skutkové zjištění průběhu vlastnické hranice je nabývací  rozsah pozemku, která je pojmenován geometrickým určením nemovitostí a je závazným údajem katastru dle platného katastrálního zákona.