Nezbytná cesta a PROČ ??? nezbytný znalec v oboru geodézie a katastru.

Pokud bychom chtěli užívat právní jazyk precizně, tak by bylo možná vhodné mluvit o vymezení práva přístupové cesty v nezbytném rozsahu přístupové cesty. Právo cesty – institut nezbytné cesty chrání každého vlastníka před „odříznutím“ jeho pozemku od veřejného prostranství, nebo místní cesty. Tento institut dává vlastníkům, možnost, který nemají zajištěný přístup k svým pozemkům, požádat soud, aby rozhodl o právu cesty v její prospěch Jedná se o případy, kdy se není možné dohodnout na prodeji části vedlejšího pozemku, který by mohl sloužit pro účely přístupu pozemku, kteří nemají zajištěn přístup ke svým pozemkům, možnost požádat, soud, aby rozhodl  o právu cesty v jejich prospěch. Jendná se o případy, kdy  se není možné dohodnout na prodeji části vedlejšího pozemku, který by mohl sloužit pro účely přístupu k pozemku, který je nepřístupný. Soud rozhoduke o nezbytném rozsahu cesty na návrh vlastníka, který nemá zajištěn přístup přístup k svému pozemku a ve většině případu ji zřídí formou pozemkové služebnosti, kterou řadí zákonodárce mezi hlavní způsoby, ktrými si lze zajistit přístup k nemovitosti. Nezbytnou cestu soud povolí většinou nikoli bezplatně a také nemusí povolit vůbec. Rozsudek musí mít přezkoumatelné zákonné podmínky a musí být materiálně vykonatelný. Měl by být zdůvodněný nezbytný rozsah přístupové cesty a prokázáno dodržení požadavku na minimalizaci zásahů do práva vlastníka povinného pozemku. Z výroku rozsudku musí vyplývat, nejen v jaké formě se zřizuje právo cesty, ale v JAKÉM rozsahu a KUDY přístupová cesta povede.

A zde je nezbytná činnost znalce v oboru geodézie a katastru. Při vypracování variant nezbytné cesty pro rozhodnutí soudem, nestačí akceptovat zákonné požadavky soukromého a veřejného  práva, zejména minimalizace zásahu do práva vlastníka povinného pozemku. Jedině znalec v oboru geodézie a katastru ví, že nestačí jenom evidovaný stav katastru nemovitostí (dále jenom KN) o pozemcích. Dále je potřeba zaměřit mnoho dalších předmětů, které nejsou obsahem katastrálního operátu (mapy). Jako například rozhrady, zpevněné plochy, inženýrské sítě, stromy,… Každý kdo rozumí tomu, že nezbytná cesta je k pozemku, a ne k parcele, pochopí bezpodmínečně nutnou činnost znalce v oboru geodézie a katastru. Dále musí akceptovat všechny požadavky, které jsou nejenom v občanském zákoníku, ale i veřejnoprávních zákonech (zejména stavebním, o pozemkových komunikacích a dalších). Všechny zákonné požadavky pro rozhodnutí nezbytné cesty by měly  být doloženy číselnými hodnotami (délka nezbytné cesty, plocha zabraného pozemku pod nezbytnou cestou, finanční náklady na zřízení nezbytné cesty…)  a to vše by mělo být ve znaleckém posudku znalce v oboru geodézie a katastru. Prvotně se vychází z evidovaného stavu v KN, soud rozhoduje o skutečné přístupové cestě k pozemku – zaměření skutečnosti a jeho konstitutivní rozhodnutí bude nutné zapsat do KN – vyhotovení geometrického plánu.

Převážna činnost znalce je o geodetickém měření, výpočtech, zpracování, vytýčení z mapy do terénu, zaměření a zaevidování změny do mapy údajů z KN a do KN a z tohoto důvodu je nezbytný znalec v oboru geodézie a katastru. Obvykle  ve svém znaleckém posudku předkládám soudu dva – tři návrhy nezbytné cesty a všechny podrobím cca 10-ti hodnotícím kriteriím a doporučím soudu nejoptimálnější variantu pro zřízení nezbytné cesty.