DŮLEŽITÉ-čtěte má znalecká činnost v roce 2020

Má znalecká činnost v roce 2020

Většinou jsem vyhotovil znalecký posudek (dále jenom ZP), případně vyjádření experta na zjištění skutkového průběhu vlastnické hranice mezi pozemky. ZP  na nové instituty v občanském zákoníku:(dále jenom OZ) zjištění polohy rozhrady (§1028), právo nezbytné cesty (§1029 ), zda-li je stavba oprávněná (§1083), výpočet „velikosti“ přestávku – části stavby na sousedním pozemku (§ 1087). A také revizní posudky. Konzultace o řízení opravy chyby v katastrálním operátu, o stavbě na hranici, nebo jak efektivně vyřešit spor s vlastníkem sousedícího pozemku.

Ovšem, podařilo se mi vyhotovit i 3 výjimečné znalecké posudky, na které jsem hrdý.

  1. ZP na reálné rozdělení podílového spoluvlastnictví pozemků – oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví (§ 1140 a násled. OZ), obsahoval všechny předepsané požadavky pro rozhodnutí soudu, tři varianty reálného rozdělení rozdělovaných pozemků, které jsem rozdělil nejen podle kritéria výměry, ale jejich skutečné plochy, tržní ceny, využití v územním plánu, nákladů (investic) již vložených do pozemků, polohy inženýrských sítí, dopravního napojení. a k tomu jsem potřeboval kvalitní odhad tržních cen rozdělovaných pozemků. Profitem pro vlastníka ideální části (¼)  rozdělovaných pozemků (cca 4 ha) použitím této metody byla navrhována varianta, ve které došlo k oddělení výměry větší o cca 40%.
  2. ZP deklaroval zjištění průběhu vlastnické hranice na základě uplatnění mezního práva, soud dostal vysvětlení reálního používání mezního práva  v pozemkových evidencích používaných v minulosti a konkrétní důkazy v dané lokalitě předmětných pozemků.
  3. ZP jak došlo k zápisu duplicitního vlastnictví na pozemcích pod okresní silnicí, z jakého důvodu Katastrální pracoviště vyhotovilo neměřický záznam,
    na základě kterého vznikly nové parcely předmětných pozemků v digitální mapě.

Klienti vždy získali podstatné  informace o kvalitě údajů evidovaných v Katastru nemovitostí, zdali mají své nesnáze řešit  správním, nebo soudním řízením a pochopili, že právnímu posouzení  věci (advokátem), musí vždy předcházet skutkové (geodetické) zjištění průběhu vlastnické hranice, které jim zjistí znalec v oboru geodézie (katastru).