Nepřístupný pozemek řeší Nezbytná cesta

Přístup na vlastní pozemek.

Dne 27. 2. 2020 jsem náhodou vzhlédl televizní relaci Černé ovce „Přístup na pozemek“ a je mi líto 25 837 vlastníků, kteří jí také viděli, a nedostali v této relaci základní informace jak tuto záležitost VYřešit…

Dovolím si upozornit, že v občanském zákoníků platném od začátku roku 2014 je nový institut Nezbytná cesta §1029

(1) Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.

(2) Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty.

Přístup na vlastní pozemek, musí mít jeho vlastník vždy a pokud je momentálně nepřístupný, soud rozhodně o povolení nezbytné cesty, která odpovídá potřebě vlastníka nepřístupného pozemku a požadavku, aby vlastník sousedního pozemku byl zřízením a užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován.

Jako soudní znalec v oboru geodézie (katastru) vypracovávám znalecké posudky pro vlastníků k rozhodnutí soudu o přístupu k nepřístupnému pozemku. Institut nezbytné cesty má několik zákonných podmínek, které ve svém znaleckém posudku musí dodržet, např. že nezbytná cesta musí začínat na veřejném prostranství (cestě), minimálně omezovat souseda a atd., z tohoto důvodu většinou vypracuji 3 možné varianty a jednu z nich doporučím jako optimální pro všechny zainteresované a soud rozhodně. Návrhy nezbytné cesty jsou „technickým projektem“, které musí splňovat kromě institutu nezbytné cesty i další technické a právní normy. Právo přístupu na vlastní pozemek musí mít každý vlastník, ovšem pokud je momentálně nepřístupný, stanoví rozhodnutím o nezbytné cestě příslušný soud.