Soudní znalec v oboru geodézie jako MEDIÁTOR

SOUDNÍ ZNALEC V OBORU GEODÉZIE jako MEDIÁTOR

Soused si blízko plotu postavil novou stavbu, která přesahuje až na můj pozemek. Jak to mám řešit?
Tady vám mohou pomoci pracovníci stavebního úřadu. S největší pravděpodobností totiž soused na takovou stavbu nemá povolení. To mu totiž stavební úřad v takovém případě poskytnout nemůže… Konkrétní dotaz laika a odpověď „odborníka“, ale na jinou otázku…

Cílem mého článku je správně pojmenovat JAKÉ informace můžou chtít občané od Stavebního úřadu a KDO je odborník (soudní znalec v oboru geodézie), kterého mohou použít jako mediátora pro své sousedské spory v určení průběhu vlastnických hranic a polohy staveb nebo oplocení.

Mediátor by měl být kvalifikovaný expert-specialista na daný spor, komunikačně zdatný a nezávislý prostředník při řešení sousedských sporů.

K tomuto článku mě vyprovokoval článek s názvem: „Sousedské spory o pozemky řeší v každé obci“, kdy jsem se nestačil divit… viz: článek ze dne 3. dubna 2014,  Rokycansko)

Chápu, že autorka článku paní Lucie Sichingerová se jenom ptala vedoucího stavebního úřadu v Rokycanech a očekávala odborné vysvětlení od úředníka stavebního úřadu… I samotný název je „vedle“, nejsou to spory o pozemky, ale „o určení průběhu vlastnické hranice v terénu a polohy stavby nebo oplocení, které jsou oprávněné, nebo neoprávněné“. A z tohoto upřesnění je okamžitě cítit, kdo je oprávněný určovat, nebo v tomto případě vytyčovat evidovaný stav vlastnických hranic a zjišťovat polohu zaměřené realizované stavby nebo oplocení vzhledem k evidované vlastnické hranici.

Stavební úřady by měly do svých rozhodnutí o umístění stavby, nebo ve sdělení k ohlášení udržovacích prací upozorňovat na povinnost stavebníka zajistit vytýčení polohy stavby nebo oplocení kompetentním odborníkem, pokud hrozí nebezpečí kolize s vlastnickou hranicí. Pro Stavební úřady, které nechtějí svými rozhodnutími být zdrojem sousedským sporům, dávám k inspiraci podmínku ze stavebního povolení pro výstavbu rodinného domu, kterou dal Stavební úřad již v roce 1982. Cituji: „stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby u Střediska geodézie, nebo jiné organizace“. A ideální je prostorové umístění jakékoliv stavby určit v závazném souřadnicovém systému JTSK, neboť i vlastnické hranice v digitálních katastrálních mapách jsou v systému JTSK.

Podle platných právních předpisů je vytyčovaní vlastnické hranice evidované v katastrální mapě v kompetenci ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) a to ještě ne každého, ale jen toho, který má rozsah úředního oprávnění (1a) pro ověřování dokumentace o vytyčení hranice pozemku (nebo vyhotovení geometrického plánu). V ČR toto úřední oprávnění „1a“ vlastní k dnešnímu dnu 1479 úředně oprávněných zeměměřických inženýru a jejich seznam vede ČÚZK na svých webových stránkách. Z nich 50 je evidovaných jako „soudní znalec v oboru geodézie“ (viz: seznam soudních znalců v oboru geodezie a kartografie)

Soudní znalec v oboru geodézie je specialista na pozemkové „právo“ a má bohaté zkušenosti, jak rozhodují soudy a zná jejich judikáty. Takže oslovte soudního znalce, který je pro vás nejlepším řešením pro Vaše rozhodnutí, zdali je vhodné jít do sporu s Vaším sousedem a až potom můžete případně oslovit advokáta.

Stavební úřady Vám mají zodpovědět jenom to, zdali je stavba (nebo oplocení) povolená nebo nikoliv. To znamená na základě veřejnoprávních předpisů.

Soudní znalec Vám zjistí polohu stavby (nebo oplocení), a tedy zda-li je oprávněná na základě soukromoprávních předpisů.

To jsou kompetence těchto dvou subjektů, bohužel ani stavební úřady tohle často nedodržují, když čtu vydaná stavební povolení…Ve sdělení k ohlášení udržovacích prací (např. při výměně starého plotu) Vás upozorní: „že svépomocí můžete ohlášené udržovací práce provádět, jestliže zabezpečíte odborný dozor nad jejich prováděním osobou, která má odbornou kvalifikaci, pokud nejste sám odborně způsobilý dozor provádět,“ ale již nedají podmínku o povinnosti polohového (prostorového) vytýčení vaší stavby způsobilým odborníkem ÚOZI.

Soudy v těchto sporech oslovují soudního znalce v oboru geodézie, který vypracuje znalecký posudek reprezentující skutkové zjištění o průběhu vlastnické hranice. Znalecký posudek od soudního znalce v oboru geodézie je hlavním důkazním prostředkem pro jejich soudní rozhodnutí (viz také: znalecký posudek pro občany). Ovšem to je již v procesu sporu, který trvá několik let a je finančně omnoho dražší.

Pro všechny občany, kteří mají spor se sousedem v zjištění polohy stavby nebo oplocení a vytýčené evidované vlastnické hranice v KN v terénu je nejlepší oslovit soudního znalce v oboru geodézie, aby jim dělal mediátora. Soudní znalec v oboru geodézie je pro obecné (samosprávné) úřady správnou volbou, kdy ho mohou požádat o roli mediátora a preventivně předejít soudnímu řešení sousedského sporu.

Všichni ti, kteří chtějí mít názor kvalifikovaného a nezávislého odborníka (soudní znalec v oboru geodézie) – tak ho osloví jako mediátora pro vyřešení svého sousedského sporu. Tím ušetří čas a peníze. Určitě jste slyšeli o ceně soudních sporů a rychlosti soudů v naší republice. Češi se soudí 20krát častěji než Finové. Meziroční nárůst počtu civilních sporů je o 35 % a délka těchto sporů trvá léta.

A proto preventivně oslovte soudního znalce v oboru geodézie.