KDO a v čem Vám pomůže

pokud chcete získat pravomocné rozhodnutí soudu prokazující Vaše právo
v sousedském sporu ohledně rozměru, plochy pozemku, polohy plotů (staveb) rozhrady vzhledem k vlastnické hranici, přestavku staveb,…chyby v katastru, která změnila rozsah Vašeho pozemku, měli byste vědět kdo a v čem Vám v tomto procesu pomůže.

Obvyklé a časté omyly: ZEMĚMĚŘIČ (geodet) mi určil, vytýčil (novou), zaměřil vlastnickou hranici, změnil hodnotu výměry parcely, zaměřil hranice parcely. Zeměměřič mi svým geometrickým plánem změnil (zrušil, založil) rozsah vlastnictví a jiných věcných prav. Digitální mapy vzniklé přepracováním zobrazují (evidují) skutečný (právní) stav, nebo držbu (užívaní). Oplocení (rozhrada) vždy reprezentuje vlastnickou hranici evidovanou v KN, nebo právní stav.
Správné chápání činností: Zeměměřič zaměří oplocení (rozhradu), nebo vytýčí vlastnické hranice evidované v katastru. Skutečné hranice může zaměřit, jenom když jsou oba sousedi ve shodě, že oplocení reprezentuje skutečnou vlastnickou hranici. ADVOKÁT požádá SOUDNÍHO ZNALCE o zjištění skutkového stavu, na základě kterého ADVOKÁT vypracuje žalobní návrh na soud. SOUD by měl rozhodnout zejména na základě důkazu (znaleckého posudku) soudního znalce v oboru geodézie.
Znalecký posudek Vám dává jistotu, že jste v právu, což je důležitá informace pro Vás i Vašeho právního zástupce.

SOUDNÍ ZNALEC musí vyhotovit každý znalecký posudek ve shodě s přísahou znalce a prohlášením (§ 6 zákona č. 36/1967 Sb., a § 127a zákona č. 99/1963 Sb.,), že při své znalecké činnosti přesně dodržel právní předpisy, konal nestranně, plně využíval všech svých znalostí a zachoval mlčenlivost. A je si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.
Pokud znalecký posudek doložený v návrhu žaloby, obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, není důkazem listinným, ale má důkazní sílu znaleckého posudku. Soud již nemůže v soudním řízení odmítnout dát vypracovat znalecký posudek, a pokud protistrana žádá o vypracování revizního posudku, soud musí zdůvodnit, proč je potřebný. Znalecký posudek se od ostatních důkazů liší tím, že soud nemůže přezkoumávat věcnou správnost odborných závěru soudního znalce, neboť k tomu soudci nemají odborné znalosti.
Soudní znalec v oboru geodézie (katastru) Vám expertně zaměří oplocení (rozhrady), nebo vytýčí nikoli jen vlastnické hranice evidované v katastru, zjistí skutkové zjištění o průběhu vlastnické hranice a případně potvrdí Váš názor, že jste v právu a Vy za pomoci právního zástupce získáte pravomocné rozhodnutí ve Vašem sousedském sporu.