§1028

Pozemek je určen svými hranicemi a pokud se neví, kudy přesně hranice pozemku probíhají, není jistý ani rozsah Vášho vlastnictví…

1. KDE jsou evidované vlastnické hranice Vašich pozemků?

Správný (totožný s právním) průběh vlastnické hranice je v dnešní době většinou nejistý, zřejmé je jenom to, v jakých rozhradách (rozhraničení) sousedé své pozemky drží (užívají). Spory často nastávají pokud nový soused si dá vytýčit evidované hranice v katastrálním operátě…

2. KDO mi zjistí, kudy probíhají vlastnické hranice?

(zeměměřič jenom vytyčuje evidované hranice, nebo měří rozhrady (ploty,…), které ve skutečnosti mají reprezentovat právní hranice. Nikdy ovšem neurčuje průběh vlastnické hranice (viz § 1028 dále), nebo její průběh definuje rozsah vlastnického práva, tedy je to otázkou občanskoprávní a proto spadá do pravomoci soudů. Katastrální úřad je jenom speciální orgány státní správy a nemá v dnešní době k autoritativnímu určení průběhu hranice pozemku katastrálním zákonem žádné kompetence. A také žádný zeměměřič!

„Potěším Vás“, na výše dvě uvedené otázky Vám správně nezodpoví až 98% odborníků, v této republice… i když mnohý právně vzdělaný lidé již znají § 1028… ovšem jak budou aplikovat toto ustanovení dnešní soudy?

Nový občanský zákoník (dále NOZ) Zákon č. 89/2012 Sb.

§ 1028

Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Pro porovnání viz dále:

OBECNÝ ZÁKONÍK OBČANSKÝ (dále OZO) 946/1811 ř. z.

ze dne 1. června 1811, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 1925

platný do 31. 12. 1950

O obnově a opravě hranic.

§ 850

Byly-li mezníky mezi dvěma pozemky čímkoli porušeny tak, že by se mohly státi naprosto neznatelnými, nebo jsou-li hranice skutečně neznatelny nebo sporny, jest každý ze sousedů oprávněn žádati, aby hranice byly soudem obnoveny nebo opraveny. Proto buďte sousedé obesláni k jednání v řízení nesporném s upozorněním, že hranice bude stanovena a vymezena i tehdy, když by obeslaný se nedostavil.

§ 851

Staly-li se hranice skutečně již neznatelnými nebo spornými, budou stanoveny podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistiti, rozdělí soud spornou plochu podle slušného uvážení.

Pokud každé straně nadále jest vyhrazeno uplatniti své lepší právo v řízení sporném, bude zvláště ustanoveno.

§ 852

Nejdůležitější pomůcky při úpravě hranic jsou: vyměření a popsání nebo také okreslení sporného pozemku; pak k tomu se vztahující veřejné knihy a jiné listiny; konečně výpovědi svědků věcí znalých a dobré zdání, dané znalci po ohledání.

§ 853

Náklady řízení buďte zapraveny sousedy dle míry jejich pomezních čar. Navrhovatel ponese náklady řízení, vyjde-li z jednání najevo, že obnova nebo oprava hranic nebyla nutna, poněvadž hranice nebyla popírána nebo byla dostatečně znatelná, nebo poněvadž ostatní účastníci byli ochotni dáti ji vymeziti mimosoudně. Náklady zastupování ponese zastoupený sám.

Byl-li podnět k řízení dán rušením pokojné držby, může soud uložiti náklady zcela nebo částečně straně, jež spor způsobila.

Tohle je jenom krátký úvod k zamyšlení, a po jeho správném pochopení každý zůstaně překvapen, jak stát dnes garantuje vlastníkům jejich rozsah vlastnictví pozemků…

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *